افزایش خطوط پروازی بین ایران و عمان به ۴۸ پرواز در هفته

افزایش خطوط پروازی بین ایران و عمان به ۴۸ پرواز در هفته

 افزایش خطوط پروازی بین ایران و عمان به ۴۸ پرواز در هفته افزایش یافته است.