شمس العماره، اولین نماد و بنای بلند تهران

 شمس العماره، اولین  نماد و بنای بلند تهران

عمارت شمس‌العماره اولین بنای بلند تهران در زمان ناصری است که به دستور ناصرالدین شاه قاجار در تهران ساخته شد.